TERMES I CONDICIONS
Informació general

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’informa que la titularitat d’aquest Lloc web, dedyca.com, l’ostenta: Dedyca Service Vídeo System 2021 S.L., [d’ara endavant Dedyca], proveïda de NIF: B02697449, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona Tom 47516, Foli 112, Full B554313, Inscripció 1a, i les dades de contacte de la qual són:
Adreça: C/ Girona, 32 2º 1ª 08770 SANT SADURNÍ D’ANOIA
Email de contacte: hola@dedyca.com
En el present document s’estableixen els termes i condicions que regulen la inscripció per part de Dedyca, del (famós – influencer – celebrity – bloguer – personatge púbic), d’ara endavant “famós”, en la plataforma de venda de vídeos dedicats a persones concretes, que han sol·licitat usuaris registrats en la plataforma.
El mer fet d’inscriure’s en la plataforma, el “famós” assumeix que és major d’edat i que té capacitat suficient per a contractar.

Concepte de la plataforma

La plataforma Dedyca, permet l’enregistrament de vídeos dedicats/personalitzats d’acord amb aquestes condicions generals , a sol·licitud dels usuaris registrats.

Operativa de la plataforma

El “famós” usa l’app de dedyca per a gestionar les sol·licituds i per a gravar els vídeos.
El “famós” rep una petició per part del “usuari”, d’acord amb les condicions de contractació de la plataforma, i disposa de 3 dies per a acceptar o rebutjar la petició (abans que caduqui la petició).

Una vegada acceptada la petició, el “famós” disposa de 4 dies, per a l’enregistrament del vídeo personalitzat, que haurà de tenir una durada entre (1 i 2 minuts aproximadament), i haurà de cenyir-se en la mesura que sigui possible a la petició de “l’usuari”.
El famós usarà l’app per a generar els vídeos per als usuaris. Una vegada s’hagin generat, l’app els pujarà al servidor de dedyca.com i l’usuari podrà visualitzar-lo i descarregar-lo. Els responsables de Dedyca podran revisar el contingut d’aquest vídeo sempre que ho creguin oportú i així poder validar-ho o rebutjar-ho.

Si el vídeo no supera la validació, el “famós” rebrà una notificació perquè pugui tornar a generar un vídeo nou, tenint en compte les observacions del validador.

El “famós” en el moment de pujar el vídeo a la plataforma consent de manera explícita, que sigui publicat en la web de Dedyca i les seves xarxes socials, i que l’usuari destinatari del vídeo pugui publicar-lo en les xarxes socials, així com compartir-lo amb els seus contactes.
Aquests vídeos no podran ser utilitzats en cap concepte amb finalitats publicitaris ni comercials, diferents als esmentats en el paràgraf anterior.

Si un vídeo no supera la validació, no podrà ser computat i per consegüent no generarà cap dret al cobrament per part del “famós” per exemple si el vídeo no compleix amb una bona qualitat d’imatge/so a partir d’un mínim de format HD o que no s’hagi interpretat del tot el missatge.

Dedyca podrà fer un ús il·limitat en el temps, no exclusiu i sense royalties.
El “famós” podrà rebutjar l’enregistrament d’un vídeo, quan la petició de l’usuari no sigui raonable, fomenti alguna acció il·legal, atempti en contra de la dignitat de les persones, amb caràcter enunciatiu, però no limitatiu. També per qüestions personals i per un temps definit. En rebutjar un vídeo el “famós” podrà exposar la motivació.
Per la seva part el validador de Dedyca, podrà invalidar vídeos que siguin pujats a la plataforma per part del “famós”, quan el vídeo atempti en contra de la dignitat de les persones, o pugui danyar la reputació del propi “famós”, o de la persona destinatària del vídeo.

Registre en la plataforma

Quan el “famós” decideix registrar-se, ha d’acceptar les clàusules de protecció de dades i les condicions generals de registre.
Haurà de proporcionar les dades que li siguin requerits, aquestes dades han de ser actuals i veraces.
Ha de custodiar les claus d’accés, així com mantenir-les de manera confidencial.
Si el “famós” és menor d’edat, haurà d’acreditar que disposa del consentiment del pare, mare o tutor legal.
Una vegada realitzat el registre, li serà notificat per part de la plataforma Dedyca, el “famós” podrà en qualsevol moment actualitzar les dades de registre.
Durant el procés de validació el “famós” haurà d’indicar el preu unitari per vídeo expressat en euros, (el preu no podrà ser inferior a 30€), així com les dades necessàries perquè Dedyca pugui abonar els imports meritats.

Retribució del servei i forma de pagament

El “famós” rebrà el 75% de l’import rebut per Dedyca, per cadascun dels vídeos que s’han generat i han estat validats per la plataforma.
Un cop al mes aproximadament s’enviarà una liquidació provisional perquè el “famós” enviï la factura corresponent per a ser abonada per part de Dedyca. El 25% restant queda a la disposició de Dedyca en concepte intermediació entre el “famós” i el “usuari”. Més informació

Llicència d’ús referent al material digital proporcionat per el “famós”

El “famós” atorga el consentiment explícit de la llicència d’ús, de tot el material digital generat i pujat a la plataforma Dedyca, per al seu ús de forma d’exclusiva i lliure de Royalties, sense limitació en el temps, a Dedyca, perquè pugui ser publicat en els mitjans electrònics habituals per a promoure la plataforma al públic d’internet en general, o altres mitjans futurs.
El “famós” atorga el consentiment explícit de la llicència d’ús, de tot el material digital generat i pujat a la plataforma Dedyca, per al seu ús de forma d’exclusiva i lliure de Royalties, sense limitació en el temps, al “Usuari”, perquè pugui ser publicat en les xarxes socials i llocs web presents i futurs.

Cancel·lació del compte

El “famós” podrà en qualsevol moment cancel·lar el compte de la plataforma, donis de l’opció corresponent.

Cessió de drets

Dedyca, podrà legalment realitzar reestructuracions societàries, sense necessitat d’autorització ni comunicació del “famós”.

Exclusió de responsabilitat per part de Dedyca

El “famós” eximeix i renúncia expressament a Dedyca, de qualsevol responsabilitat i indemnització, pels danys causats al “famós”, per un ús no adequat de la plataforma per part del “famós” i del “Usuari”.

Privacitat

Dedyca tractarà tota la informació introduïda en la plataforma, de conformitat amb la Política de privacitat identificada en la pàgina web dedyca.com tal com indica el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679 i de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, com a responsable de tractament de les dades incloses en el Lloc web.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició i, en el seu cas, portabilitat i limitació, enviant un correu electrònic a pd@dedyca.com. Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a: dedyca.com

Nul·litat

Si alguna de les presents Condicions fossin declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat, sempre que el contracte pugui subsistir sense aquestes clàusules (art. 83 RDL 1/2007 de 16 de novembre).

Legislació i jurisdicció aplicable

Dedyca cooperarà amb la justícia i les autoritats competents quan li sigui requerit, en prevenció del frau, suplantació, o qualsevol activitat il·lícita o contrària a la legislació vigent.
Les presents Condicions es regiran i interpretaran de confirmació amb la legislació vigent.
Qualsevol controvèrsia, reclamació o disputa quant a la interpretació, execució i/o resolució de les presents Condicions de registre i contractació se sotmetrà als Jutjats i Tribunals Espanyols.

Updating…
  • No hi ha productes a la cistella.